005 ดำเนินการเก็บข้อมูล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1

  • ทีมนักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาดำเนินการเก็บข้อมูล  เพื่อสำรวจระดับสติปัญญา(IQ) และความฉลาดทางอารมณ์(EQ)  ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561

Bookmark the permalink.