อาคารเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์

  • อาคารเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียน มีจำนวนทั้งสิ้น 22 ห้องเรียน และห้องทำงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้
    ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องเรียนเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1, ห้อง Activity room 1 – 2, ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล, ห้องฝ่ายปกครอง
    ชั้นที่ 2 และ 3 ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้อง Activity room 3 – 4 – 5, ห้องประชุม, ห้องผู้อำนวยการ, ห้อง STEM, ห้อง Montessori และ ห้องComputer
Bookmark the permalink.