อาคารเซนต์ยอแซฟ

 • อาคารเซนต์ยอแซฟ เป็นอาคารอำนวยการ 5 ชั้น และห้องทำงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้
  ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องเก็บของ, ห้องประกอบ
  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องผู้รับใบอนุญาต, ห้องฝ่ายธุรการ, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบุคลากร, ห้องอาหารห้องประชุม 3,ห้องประชุม 2
  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องประชุม 1, ห้องฝ่ายบริการ
  ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องประกอบ
  ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องประกอบ
Bookmark the permalink.