อาคารมารีอุปถัมภ์

 • อาคารมารีอุปถัมภ์ เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียน ประกอบด้วยห้องเรียน มีจำนวนทั้งสิ้น 13 ห้องเรียน และห้องทำงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้
  ห้องใต้ดิน ประกอบด้วย ห้องพักครู, ห้องการงานฯ , ห้องศิลปะ, ห้องนาฏศิลป์, ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน
  ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องเรียนประถมปีที่ 1 หลักสูตรสามัญ และหลักสูตรพิเศษห้อง Activity room M4
  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องเรียนประถมปีที่ 2 หลักสูตรสามัญ และหลักสูตรพิเศษ, ห้อง Activity room M1 – M2
  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องเรียนอนุบาล 3, ห้อง Activity room 4 – 5, ห้อง STEM, ห้อง Montessori, ห้อง Computer,
  ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมต้น
  ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องพักครู ,ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ห้องหนังสือวิชาการ
Bookmark the permalink.