อาคารเซนต์อันนา

 

 •  อาคารเซนต์อันนา เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียน ประกอบด้วยห้องเรียน มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ห้องเรียน และห้องทำงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้
  ชั้นที่ M ประกอบด้วย ห้องประชุมขนาดใหญ่ , ห้องรองผู้อำนวยการ
  ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา, ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หลักสูตรพิเศษ ,
  ห้อง Activity room A 1
  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมปลาย, ห้องเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ,
  ห้องพักครู 1 – 2 , ห้องคอมพิวเตอร์
  ชั้นที่ 3 – 4 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 , ห้องพักครู
Bookmark the permalink.