008 เข้าฐานกิจกรรมประเมินพัฒนาการ ระดับอนุบาล 1-2-3

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
• ระดับอนุบาล 2-3 เข้าฐานกิจกรรมประเมินพัฒนาการ

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
• ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมประเมินพัฒนาการ

007 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง และลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา