จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน เรียนรู้วงจรชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์นานาชนิด และชมการแสดงของสัตว์แสนน่ารัก เช่น โชว์โลมา โชว์ช้าง เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต การตรงต่อเวลา รู้จักอดทน รอคอย การปฏิบัติตามข้อตกลง และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมีคุณพ่อบาทหลวง เอกชัย โสรัจจกิจ เป็นประธานในพิธี เพื่อขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในโอกาสเปิดปีการศึกษานี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลชั้นปีที่ 3

เด็กๆ ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีทักษะและความรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและเพื่อนๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ ตื่นเต้นกับเหล่าฮีโร่ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์กับทางโรงเรียน แล้วเราจะได้พบกันใหม่ในปีหน้านะคะ

จัดการอบรมคณะครูหัวข้อ “ครูมืออาชีพ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผกาวดี ทิพย์พยอม

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดการอบรมคณะครูหัวข้อ “ครูมืออาชีพ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผกาวดี ทิพย์พยอม ประธานที่ปรึกษา ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอน เพื่อให้ครูนำไปพัฒนาและถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะชีวิต และการเพิ่มพูนความรู้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมเซนต์อันนา
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมรับสิทธิพิเศษ สนใจติดต่อ ฝ่ายธุรการ ได้ทุกวัน 02-9214004-5