006 การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  • สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย 
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.)  
  • และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย

Bookmark the permalink.