002 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2565  เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล  โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Bookmark the permalink.