004  “กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน”   ประจำปีการศึกษา 2565

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน”   ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณพ่อบาทหลวง เอกชัย โสรัจจกิจ เป็นวิทยากร ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ หลักธรรมคำสอน และความสนุกสนาน  ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
Bookmark the permalink.