016 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี ณ สนามโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูและให้นักเรียนมีค่านิยมการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที ของการเป็นนักเรียนที่ดี รวมทั้ง เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

Bookmark the permalink.