020 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 แล้ว จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิต (สังกัด สกอ.) และระดับประเทศ ทุกวิชา

Bookmark the permalink.