020 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

  • วันพฤหัสบดีที่  22  สิงหาคม  2562
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 143 คน และครู 14 คน
  • ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ     
  • จังหวัดปทุมธานี  เวลา 07.30 – 16.00 น.
tourp32562

Bookmark the permalink.