023 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดในวันที่ 15 มีนาคม 2565 (ครึ่งวันบ่าย)และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จัดในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติทักษะทางลูกเสือ ฝึกความมีระเบียบ รู้จักการทำงานร่วมกันในระบบหมู่ แก้ปัญหา ช่วยเหลือแบ่งปันกันโดยจัดในรูปแบบฐานกิจกรรม โดยได้รับการฝึกอบรมโดยวิทยากรจาก ชมรมลูกเสืออาสาสมัคร ข้ารองพระบาท

Bookmark the permalink.