024 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการระดับปฐมวัย และประถมศึกษาครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา​ 2565

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการระดับปฐมวัย และประถมศึกษาครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา​ 2565 โดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา โดยมีบาทหลวง ดร. เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษา และผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประเภทต่างๆ​ ในครั้งนี้ทุกคน

Bookmark the permalink.