026 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

  • เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อร่วมกันส่งเสริมศักยภาพและความรู้ความสามารถของนักเรียนและร่วมกันพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งหารือแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังร่วมกัน
Bookmark the permalink.