035 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

  • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
  • ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อร่วมกันส่งเสริมศักยภาพและความรู้ความสามารถของนักเรียน และร่วมกันพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการดียิ่งขึ้นต่อไป
Bookmark the permalink.