036 เข้าแข่งขันโครงการประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

  • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 • ส่งนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 6 คน เข้าแข่งขันโครงการประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร
Bookmark the permalink.