046 การประกาศเชิดชูเกียรติ Hall Of Fame จำนวน 3 คน

  • กิจกรรมบัณฑิตน้อย วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ Hall Of Fame จำนวน 3 คน เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นที่จดจำ ณ โรงเรียนแห่งนี้ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองได้แสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จในก้าวแรกๆ สำหรับการศึกษาของบุตรหลาน
Bookmark the permalink.