057 จัดกิจกรรม Cooking Little Chef ช่วงปิดภาคเรียน

  • โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Cooking Little Chef ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ เป็นขั้นตอน มีการวางแผน คิดแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมดุล
    Bookmark the permalink.