080 กิจกรรมประกวดมารยาท “คนดีศรีเปรมไว้สวย” ปีการศึกษา 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ “คนดีศรีเปรมไหว้สวย” ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่ามารยาทแบบไทย สามารถแสดงความเคารพ การไหว้ การปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุมอาคารอันนา
Bookmark the permalink.