078 กิจกรรม Honour Day ประจำปีการศึกษา 2566

  • วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรม Honour Day เพื่อมอบเข็มวิริยศิษย์และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง รวมทั้งนักเรียนที่ช่วยเหลืองานโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่นักเรียน ในความสำเร็จทางด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต และจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
Bookmark the permalink.