081 จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2566

  • วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2566
  • ขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยในการ ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนและบุคลากรในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
  • มีการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเหตุการณ์อัคคีภัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาขอขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่งาน
  • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่าน สำหรับการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2566 ” ในครั้งนี้
Bookmark the permalink.