087 จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาลปีที่ 3

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567
  • เพื่อประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ผ่านการเล่นในฐานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสืบสานการละเล่นของไทยเข้าไปในฐานกิจกรรมอีกด้วย เด็ก ๆ ได้ใช้ทักษะผ่านกระบวนการคิด การวางแผน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก
Bookmark the permalink.