67002 รับประทานอาหารกลางวันที่ FuFu MIND PTT West Village เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET

  • เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนได้นำนักเรียนจำนวน 10 คน ที่มีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 และคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา พร้อมด้วยคณะครู ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ FuFu MIND PTT West Village เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET
  • ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศและระดับประเทศ
Bookmark the permalink.