67004 Canva for Education” สำหรับผู้บริหาร ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ร่วมกับ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Hands-On การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือดิจิทัล: การนำเสนอการสอนแบบ Active
  • ด้วย Canva for Education” สำหรับผู้บริหาร ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ และ ดร.อภิสิทธิ์ เถายะบุตร อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเซนต์อันนา เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567
Bookmark the permalink.