67005กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

  • วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทาง
  • การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล
  • ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
Bookmark the permalink.