67017 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอันตราย โทษและพิษภัยของบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า โดยคณะกรรมการนักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อรณรงค์งดสูบบุหรี่ และป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสารเสพติดอื่นๆ
Bookmark the permalink.