67012 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเคยฝึกฝนในระหว่างการเรียนช่วงภาคฤดูร้อน (Summer) ได้ลงมือกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทำกิจกรรม การลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การพับเสื้อผ้า การผูกเชือกรองเท้า การจัดกระเป๋าเดินทาง การจัดโต๊ะหนังสือ และการติดกระดุมเสื้อ ในกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนทุกคนจะได้รับการประเมินการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน
Bookmark the permalink.