020 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 แล้ว จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิต (สังกัด สกอ.) และระดับประเทศ ทุกวิชา

004 โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร เข็มวิริยศิษย์

  • วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร เข็มวิริยศิษย์ แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 206 คน และมอบทุนการศึกษา จำนวน 67 ทุน ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล

042 Thursday, January 16, 2020 at the St. Gabriel’s Hall.

  • Thursday, January 16, 2020
  • Prempracha Wattana School ,host the venue for Teachers’ Day with  Pasart Witaya school Nonthaburi and Pongsawat Technology College be an operator, Administrators and teachers of Prempracha Wattana School, Congratulations to the participants of the 10 Outstanding Teacher Award and 1 Outstanding Educational Personnel.