047 ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 โดยมีการมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 โดยมีการมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี กับความสำเร็จในการศึกษา ของบุตรหลาน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นทุกครอบครัว จึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเสมอมา

046 การประกาศเชิดชูเกียรติ Hall Of Fame จำนวน 3 คน

  • กิจกรรมบัณฑิตน้อย วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ Hall Of Fame จำนวน 3 คน เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นที่จดจำ ณ โรงเรียนแห่งนี้ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองได้แสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จในก้าวแรกๆ สำหรับการศึกษาของบุตรหลาน

044 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา เห็นความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศจีน ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง