020 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 แล้ว จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิต (สังกัด สกอ.) และระดับประเทศ ทุกวิชา

004 โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร เข็มวิริยศิษย์

  • วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร เข็มวิริยศิษย์ แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 206 คน และมอบทุนการศึกษา จำนวน 67 ทุน ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล