008 กิจกรรม “เปรมประชาเกมส์ 2022” วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

(กรีฑา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6, ว่ายน้ำ ระดับชั้นอนุบาล)
วันแรกกับกิจกรรมเปรมประชาเกมส์ เป็นเวลา 2 ปีที่ไม่ได้พบกับบรรยากาศงานกีฬาสี ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยจัดให้มีการแข่งขันเป็นรายชั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีการตรวจ ATK มีการใช้ช่องทาง YouTube ในการถ่ายทอดสดกิจกรรมของนักเรียน ภายใต้แนวปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของนักเรียน รวมไปถึงบุคลากรและผู้ปกครองทุกท่าน แต่ก็ยังคงบรรยากาศของงานกีฬาที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี กับพิธีเปิดงานกีฬา และกีฬาว่ายน้ำ แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน “เรียนรู้ใหม่ ชีวิตใหม่ และการเริ่มต้นใหม่”

004  “กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน”   ประจำปีการศึกษา 2565

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน”   ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณพ่อบาทหลวง เอกชัย โสรัจจกิจ เป็นวิทยากร ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ หลักธรรมคำสอน และความสนุกสนาน  ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

003 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมีคุณพ่อบาทหลวง เอกชัย โสรัจจกิจ เป็นประธานในพิธี เพื่อขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในโอกาสเปิดปีการศึกษานี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

002 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2565  เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล  โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

015 เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบออนไลน์โดยโรงเรียนได้เป็นผู้จัดทำโปรแกรมเลือกตั้งเองเพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน และให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

020 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 แล้ว จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิต (สังกัด สกอ.) และระดับประเทศ ทุกวิชา

004 โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร เข็มวิริยศิษย์

  • วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร เข็มวิริยศิษย์ แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 206 คน และมอบทุนการศึกษา จำนวน 67 ทุน ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล