006 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู และได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของคุณครู รวมทั้ง เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
Bookmark the permalink.