008 เข้าฐานกิจกรรมประเมินพัฒนาการ ระดับอนุบาล 1-2-3

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
• ระดับอนุบาล 2-3 เข้าฐานกิจกรรมประเมินพัฒนาการ

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
• ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมประเมินพัฒนาการ

Bookmark the permalink.