008 Prempracha Swimming Games ครั้งที่ 24

  • เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Prempracha Swimming Games ครั้งที่ 24 ขึ้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา นักเรียนลงมาร่วมกิจกรรมตามรอบระดับชั้น บรรยากาศเต็มไปด้วยสนุกสนาน เป็นระเบียบเรียบร้อย แสดงออกถึงความรักและสามัคคี รวมทั้งเด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการว่ายน้ำได้ตามวัย สมกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ว่ายน้ำสรรค์สร้างสุขภาพ”
Bookmark the permalink.