011 O-NET ปีการศึกษา 2561 เต็ม 100 คะแนน

  • วันพฤหัสบดีที่  18  กรกฎาคม  2562
  • ผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เต็ม 100 คะแนน ณ ห้องประชุม ราชาวดี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี
Bookmark the permalink.