015 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อ รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกันระลึกถึงความทรงจำต่าง ๆ ภายในรั้วเขียวขาวของเรา คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และได้อวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
Bookmark the permalink.