016 กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ได้มีนิทรรศการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ มากมายให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการแสดงออกทางความรู้และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีหลักการและเหตุผล โดยภายในอาคารมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย นักเรียนได้ร่วมทดลอง ปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.