018 กิจกรรม Honour Day  ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรม Honour Day ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมอบเกียรติบัตร เข็มวิริยศิษย์ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง  นักเรียนช่วยเหลืองานโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

Bookmark the permalink.