018 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม ประเมินพัฒนาการ ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2564

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม ประเมินพัฒนาการ  ในวันที่ 24-25  มีนาคม 2564  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้เด็กๆ​ ใช้ทักษะผ่านกระบวนการคิด การวางแผน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น เด็กๆ​ สนุกสนาน ในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม ทั้งนี้ โรงเรียนได้เฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
Bookmark the permalink.