019 กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี อันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น การเกิดพิบัติภัยธรรมชาติ แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว น้ำท่วม ตลอดจนการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรณีอื่นๆ ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.