019 กิจกรรมบัณฑิตน้อย

  • กิจกรรมบัณฑิตน้อย วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2563 มอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และผู้ปกครองได้แสดงความชื่นชมยินดีความสำเร็จในก้าวแรกๆ กับการศึกษาของบุตรหลาน
Bookmark the permalink.