020 กิจกรรมค่ายวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2565 เพื่อปลูกฝังความเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สร้างบรรยากาศให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
Bookmark the permalink.