026 กิจกรรมค่ายวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ อีกทั้งทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กองกำกับการสุนัขตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนนทบุรี และวิทยากรชุมชน มาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการเข้าฐานกิจกรรม
Bookmark the permalink.