026 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Day Camp ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่  28  กันยายน  2562

• จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

Bookmark the permalink.