027 กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านนาครูธานี จังหวัดปทุมธานี นักเรียนได้ประสบการณ์การเรียนรู้ความเป็นอยู่ตามวิถีของชาวนาไทย สัมผัสธรรมชาติ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ภายใต้การดูแลของครูประจำชั้นและครูคู่ชั้นอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.