031 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เรื่องราวยุครัตนโกสินทร์ผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัยหลายรูปแบบ อาทิ สื่อผสม เสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชั่น ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.