035 จัดกิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ 22 – 23 พฤศจิกายน 2562

  • • วันศุกร์ที่  จัดกิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 13  ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1  เวลา 07.45 – 12.00 น. และวันเสาร์ที่  23  พฤศจิกายน  2562  ระดับอนุบาล 2 – อนุบาล 3  ณ  โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
Bookmark the permalink.