037 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2565​ ของฝ่ายการศึกษา​ อัครสังฆมณฑล​กรุงเทพฯ รวมทั้งเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ

  • วันพุธที่​ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น และคณะผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2565​ ของฝ่ายการศึกษา​ อัครสังฆมณฑล​กรุงเทพฯ รวมทั้งเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับประเทศ/สังกัด และได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าร้อยละ 50 รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับปฐมวัย ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2565 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย จังหวัดนครปฐม
Bookmark the permalink.