037 เข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
• ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 คน เข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

Bookmark the permalink.