039 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวยุครัตนโกสินทร์ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายรูปแบบ อาทิ สื่อผสม เสมือนจริง 4 มิติ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้พระบรมมหาราชวัง พระราชนิเวศน์แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.